Política de Privacitat i Cookies

1. Responsable del tractament

Responsable del Tractament: Comunitat de Propietaris Plaça de Catalunya 1-4 i C / Pelai 13-39 (Centre Comercial El Triangle)
Adreça Postal: Plaça de Catalunya nº1. C.P. 08002 Barcelona
Telèfon: 933 18 01 08
Email: spain.info-eltriangle@cbre.com

2. Tractaments

Comunitat de Propietaris Plaça de Catalunya 1-4 i C / Pelai 13-39 (Centre Comercial El Triangle) únicament tracta les dades de caràcter personal que a continuació s’indiquen:

A. Dades Recollides a través de la pàgina web

Finalitat: Contestar les sol·licituds d’informació i contacte remeses a través dels correus electrònics i formularis de contacte de la pàgina web.

Conservació: Les dades personals de l’interessat es conservaran fins que no se sol·liciti la supressió per l’interessat i en tot cas per un període màxim de cinc anys.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals llevat dels supòsits establerts per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte

No es tracten dades especialment protegides

B. Prestació de Serveis

Finalitat: Prestació de serveis a usuaris del centre comercial (Ex. Préstec de carrets, cadires, trones … .etc).

Conservació: Les dades es conservaran durant 1 any.

Legitimació: Execució del contracte de prestació dels serveis sol·licitats per l’interessat.

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals llevat dels supòsits establerts per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtinguts del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte

No es tracten dades especialment protegides

C. Suggeriments i Reclamacions

Finalitat: Les dades facilitades a través dels formularis de suggeriments o reclamacions seran tractades per a la gestió del suggeriment o reclamació realitzada per l’interessat.

Conservació: Les dades es conservaran durant 1 any. (Art. 1968 del Codi Civil) llevat que aquestes dades siguin necessàries per fer front a una reclamació o exercici de drets en aquest cas es mantindran fins a la finalització de la mateixa.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en la satisfacció d’interès legítim pel Responsable del Tractament, consistent en la resposta i millora de la satisfacció dels usuaris del centre que efectuen les seves queixes.

Pel que fa a les reclamacions que impliquin algun tipus de dany personal o patrimonial, la legitimació per al tractament es basa en el compliment d’una obligació legal (art. 1902 del Codi Civil) i Llei 50/1980 del Contracte d’Assegurança.

Destinataris: Les dades obtingudes de queixes i suggeriments no seran comunicades a tercers excepte en els supòsits expressament previstos per la legislació vigent.

Les dades obtingudes de reclamacions s’han de comunicar a les companyies i corredories d’assegurances necessàries per a la tramitació de la reclamació, així com en la resta de supòsits establerts per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtinguts del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte
 • Dades relatives a la queixa o reclamació
 • Danys personals soferts (només en reclamacions amb danys personals)

En el supòsit de reclamacions que incloguin danys personals poden tractar dades relatives a la salut de les persones Ex. Parts de lesions.

D. Videovigilància

Finalitat: les dades personals recollides pel nostre sistema de videovigilància seran tractades amb la finalitat de preservar la seguretat de les instal·lacions, béns i persones del Centre Comercial.

Conservació: Les dades personals de l’interessat es conservaran durant un període màxim de 30 dies, llevat que aquestes dades siguin necessàries per fer front a una reclamació o exercici de drets en aquest cas es mantindran fins a la finalització de la mateixa.
Legitimació: La legitimació del tractament es basa en l’interès legítim del responsable del tractament (protecció d’instal·lacions, béns i persones del Centre Comercial.

Destinataris: En el supòsit de comissió de fets delictius les imatges obtingudes seran comunicades a les forces i cossos de seguretat de l’estat. Fora d’aquests supòsits no es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Formes d’Obtenció:

Les dades personals tractades van ser obtingudes del propi interessat a través del sistema de videovigilància.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Imatges

No es tracten dades especialment protegides

E. Targeta Identificativa d’Empleats

Finalitat: Gestió del centre comercial i control d’accessos.

Conservació: Les dades seran conservades durant un període màxim d’un any, llevat que aquestes dades siguin necessàries per fer front a una reclamació o exercici de drets en aquest cas es mantindran fins a la finalització de la mateixa.

Legitimació: Interès Legítim.

Destinataris: No està prevista la comunicació de les dades a tercers excepte en el supòsit de compliment d’una obligació legal.

3. Drets de l’interessat

 • Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests supòsits no es tractaran les seves dades excepte per motius legítims o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • En determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

Pot exercir els seus drets a través dels mitjans de contacte indicats en aquesta política (Direcció de correu electrònic o personalment a les nostres instal·lacions), així com obtenir més informació sobre els seus drets i accedir a models per al seu exercici en la següent adreça web:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php

Així mateix, l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si la petició d’exercici d’algun dret no ha estat satisfeta correctament o si per qualsevol altre motiu considera que les seves dades personals no estan sent tractades correctament. Per a això, podrà dirigir-se a la següent adreça web:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/spamDenuncia.jsf;jsessionid=3FC268F548C59FFD4F289FCC645855EA

4. Cookies

5. Versió

Aquesta política de privacitat és de data 13.05.2018 i qualsevol modificació dels seus termes es publicarà en aquesta pàgina web.